Oferta
 
          ____________________________________
             
              Oferujemy szeroki wachlarz usług 
 
 Zapraszamy do zapoznania się z ofertą !!!
                    

W naszej Ofercie                                

                ____________________________________
 
 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych
 • Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów
 • Prowadzenie rozliczeń i ewidencji zryczałtowanego podatku dochodowego
 • Sporządzanie i prowadzenie ewidencji podatku od towarów i usług
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych ( PIT, VAT, CIT ) i ubezpieczeniowych (ZUS) 
 • Sporządzanie prognoz i analiz ekonomicznych na potrzeby klienta, instytucji kredytującej
 • Prowadzenie kadr, spraw pracowniczych i wynagrodzeń oraz rozliczeń kadrowo-płacowych
 • Rejestracja lub zmiany w działalności gospodarczej
 • Sporządzanie sprawozdań z zakresu statystyki publicznej  (GUS)
 • Sporządzanie zeznań rocznych
 • Doradztwo w zakresie informatyzacji i organizacji rachunkowości
 • Nadzór księgowy i podatkowy nad prowadzonymi u klienta księgami i rozliczeniami publiczno-prawnymi

                                                           Wspieramy • sprawdzenie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym,
 • wyliczenie zobowiązania podatkowego i sporządzenie deklaracji podatkowych                                                         
                              

 • prowadzenie ewidencji wyposażenia oraz ewidencji środków trwałych wartości niematerialnych i prawnych
 • ewidencjonowanie kosztów i przychodów, obsługę pracowników 
a także rozliczenia właścicieli,
 • sporządzenie niezbędnych sprawozdań finansowych i sprawozdań statystycznych wymaganych przez GUS,
 • sporządzamy deklaracje podatkowe i sprawozdawcze oraz 
deklaracje do ZUS,
 • sporządzamy zestawienia i analizy finansowe.
 • drukowanie przelewów podatku dochodowego i VAT,
 • przygotowywanie dokumentów i pomoc w załatwianiu 
spraw związanych z ewidencją w Krajowym
Sądzie Rejestrowym, Urzędzie Skarbowym,
Urzędzie Statystycznym,
 • opracowanie zakładowego planu kont,
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z 
obowiązującą polityką rachunkowości tj. dekretacja
dokumentów, uzgadnianie kont rozrachunkowych, itp.)
 • miesięczne raportowanie w zakresie rachunku zysków 
i strat, bilansu, a także zestawienia obrotów i sald,
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych wraz
z prezentacją wyników działalności dla zarządów, rad
nadzorczych lub organów właścicielskich,